Stöduttalande till den internationella kvinnostrejken på 8e mars 2017

På åttonde mars i år kommer en strejk äga rum i runt 30 länder i olika delar av världen. En ny formering av feministiska motattacker mot patriarkatet som helhet är i verket. I en värld där vi inte äger vårt arbete, våra liv eller våra kroppar, en värld där vi isoleras från varandra och hindras från att föda en politisk makt ur vårt exploaterade arbete, där vi utsätts för våld av män överallt där vi stöter på dem, och där stater inskränker de reproduktiva rättigheter vi kämpat för genom alla tider. I denna värld där vi inte får finnas till som självständiga varelser, slår vi nu tillbaka världen över.

Internationella kvinnodagen har alltid varit en dag av kamp, den var formad av revolutionära socialister och tillhör oss än idag. Därför att en verklig feminism inte kan blunda för hur kapitalismen är beroende av vårt obetalda hemarbete, våra prekära arbetssituationer där vi får lägre lön än män för samma arbete, kommersialiseringen och objektifieringen av våra kroppar för profit i industrier såsom pornografi och reklam, och upprätthållandet av den heliga kärnfamiljen som påtvingar oss sexuell subordinering och cisheteronormativitet. Patriarkatet lever och agerar överallt; på gatan, i hemmet, på våra arbetsplatser, i våra skolor, i våra personliga relationer. Men överallt där patriarkatet finns, finns också vi. Och vi bär på en kollektiv makt bortom våra vildaste drömmar.
Initiativet till den internationella kvinnostrejken grundar sig i ni una menos (inte en mindre) rörelsen i Argentina och andra delar av latinamerika. Efter ett nationellt möte i Rosario den 18e oktober som samlade 70.000 kvinnor, ockupationer av 40 torg, mordet på den sextonåriga Lucía Pérez och den medföljande strejken som samlade 250.000 personer i Buenos Aires dagen efter, knöts kontakter runtom latinamerika mot det extrema patriarkala våldet. Samma månad ägde en generalstrejk i Polen rum för att hindra ännu en inskränkning på aborträtten. 200.000 har gått ut på gatorna i Rom mot åtstramningar och inskränkningar på reproduktiva rättigheter, det har varit massprotester i Istanbul mot en lag som legaliserar våldtäkt på unga kvinnor. Alla dessa kamper har bundits samman i kallelsen till en internationell kvinnostrejk på åttonde mars. Vi är mitt inne i formeringen av en ny feministisk makt världen över.
Vad innebär det då att strejka på åttonde mars? En av de viktigaste målpunkterna i kallelsen är att visa på, och hitta sammanslutning kring kvinnors heterogena, individualiserade och osäkra arbetsvillkor. Kvinnors arbete sträcker sig från oavlönat arbete i hemmet under social press eller hot om våld, till prekära arbetssituationer utan någon garanti på att få gå till jobbet nästa dag, till den offentliga sektorns stress, bristande resurser och utbränningar. Detta innebär att mycket kvinnligt arbete inte passar inom ramen för strejken såsom den är traditionellt förstådd. Därför måste strejken utvecklas till någonting bredare och större, något som tillåter för dessa heterogena arbetssituationer att bli sedda och bekämpade kollektivt. Att strejka från jobbet ska kopplas samman med att vägra utföra hemarbete och omhändertagande av barn, att inte ha sex med män, elevstrejker, blockader och ockupationer, bojkotter eller sabotage av patriarkala varor eller symboler, samtidigt som vi tar till gatorna och visar på vår mängd, knyter samman och delar våra erfarenheter. Denna modell för kvinnostrejk attackerar systemets helhet.
I sverige varslar SAC centralt för att medlemmar ska delta i strejken, och SUF är med och arrangerar demonstrationer runtom i landet. Vi står i solidaritet med, och vill vara en del av denna nya offensiva feministiska mobilisering. Åttonde mars är bara en del av denna mobilisering, kampen fortsätter varje dag – det här är bara början.

/ Syndikalistiska Ungdomsförbundets 27e Landsmöte

ENGLISH

A Message of Support to the International Women”™s Strike on March 8 2017

On the 8th of March this year, a strike will take place in around 30 countries in different parts of the world. A new formation of feminist counteroffensives against patriarchy is in the works. In a world where we don”™t own our own labour, our lives or our bodies, a world in which we are isolated from one another and kept from spawning a political power out of our exploited labour, where we are violated by men wherever we meet them, and where states keep restricting the reproductive rights we”™ve fought for through all times. In this world where we are not allowed to exist as autonomous beings, we now fight back worldwide.
International women”™s day has always been a day of struggle, it was formed out of revolutionary socialists and belongs to us still today. Because a real feminism cannot be blind to how capitalism is dependant on our unwaged housework, our precarious work situations where we receive lower wages than men for the same work, the commercialization and objectification of our bodies for profit in industries like pornography and commerce, and the upholding of the holy nuclear family that forces us into sexual subordination and cisheteronormativity. The patriarchy lives and acts everywhere: on the streets, in our homes, at our workplaces, in our schools, in our personal relationships. But everywhere the patriarchy exists, we also exist. And we carry a collective power beyond our wildest dreams.
The initiative for the international women”™s strike originates in the ni una menos (not one less) movement in Argentina and other parts of Latin America. After a national meeting in Rosario on the 18th of october that gathered 70.000 women, occupations of 40 squares, the murder of the sixteen year old Lucía Pérez and the following strike that gathered 250.000 people in Buenos Aires the day after, connections were formed throughout Latin America against this extreme patriarchal violence. The same month, a general strike took place in Poland to stop yet another restriction on abortion rights. 200.000 have taken to the streets of Rome against austerity and restrictions on reproductive rights, mass protests have taken place in Istanbul against a new law legalizing rape of young women. All these struggles have been woven together in the call for the international women”™s strike of March 8th. We”™re right in the middle of the formation of a new feminist power across the world.
So what does it mean to strike on the 8th of March? One of the most key points in the call is to show and find a coalition in women”™s heterogeneous, individualized and precarious labour conditions. Women”™s labour is everything from unwaged labour in the home under social pressure or threats of violence, to precarious working conditions without any guarantee of being able to go to work the next day, to the stress, limited resources and burnouts of the public sector. This means that much of women”™s labour doesn”™t fit the conventional understanding of the strike. Therefore we need to develop it into something wider and grander, something that allows for these heterogeneous working conditions to be seen and fought collectively. To strike from the workplace will be connected to a refusal of housework and childcare, not having sex with men, student strikes, blockades and occupations, boycotts or sabotage of patriarchal commodities or symbols, while we simultaneously take to the streets and show our mass, build connections and share experiences. This model of women”™s strike attacks the system as a whole.
In Sweden, SAC is encouraging its members to participate in the strike, and SUF is contributing to demonstrations around the country. We stand in solidarity with, and want to be a part of this new offensive feminist mobilization. The 8th of march is just the start of this mobilization, the struggle continues every day – this is just the beginning.

/ The 27th Syndicalist Youth Federation National Meeting

 Texter skrivna av nätverket non una di meno i Rom och ni una menos i Argentina: https://tidningenbrand.se/…/mot-en-transnationell…/
– Uppdateringar om kvinnostrejken och andra projekt: http://www.transnational-strike.info/
– Information om SAC”™s varsel: https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/8-mars-Kvinnostrejk
– Demonstrationer i:
Göteborg: https://www.facebook.com/events/604544506405839/
Malmö: https://gatorna.info/…/8-mars-demonstration-feminism…/
Lund: https://gatorna.info/…/vagra-leva-pa-kna-demonstration…/

Plattformen för Transnationell Social Strejk publicerar”¦