Principförklaring

SUFs principförklaring är ett kort dokument som kortfattat förklarar SUFs gemensamma åsikter. För att en klubb ska bli inröstad i SUF måste principförklaringen accepteras. Nedan finner du vår principförklaring.

Kapitalismen
Vi lever i ett klassamhälle där människor ständigt delas in i två grupper; arbetarklass och borgarklass. Borgarklassen lever av – och försöker kontrollera, det arbete vi utför. Därför står vi och borgarklassen i motsättning till varandra och för en ständig kamp om kontrollen över arbetet och mervärdet.

Klasskampen
Klasskampen förs ständigt på arbetsplatser, skolor, bostadsområden och överallt i samhället. Den finns alltid närvarande i olika former, ibland organiserat och ibland spontant. SUF: s uppgift är att stödja, delta i och utveckla de kamper som redan förs.

Arbetarklassen
Arbetarklassen är inte en homogen grupp. Borgarklassen försöker utnyttja våra skillnader för att splittra oss. Rasism, sexism, HBTQ-fobi och andra strukturella förtryck måste uppmärksammas och bekämpas. Dessa förtryck existerar enligt en egen dynamik oberoende av kapitalismen, men förstärks av densamma. Kampen mot dessa strukturella förtryck är en del av klasskampen som inte kan undantas eller åsidosättas. Kapitalismen är internationell och därför måste även motståndet vara internationellt. Arbetarklassen har ingen nation.

Feminismen
Vi är feminister. Feminismen är kampen för krossandet av det patriarkala samhället, avskaffandet av allt kvinnoförtryck samt upphävandet av patriarkatets sociala strukturer och normer. Kampen mot patriarkala strukturer är central i vår kamp både inom och utanför federationen då feminismen inte kan separeras från klasskampen och inte heller klasskampen från feminismen

Strategi och metod
Direkt aktion är vår huvudsakliga arbetsmetod. En direkt aktion är en handling utan ombud, som används för att direkt lösa ett problem eller uppnå ett mål, en aktion där vi utomparlamentariskt kan förändra verkligheten och samhället vi lever i, utan att gå omvägen via staten och dess organ. Svenska staten tjänar borgarklassens intressen, den kan därav inte användas för att uppnå våra mål. Tvärtom är den vår fiende i kampen och vi vill därför vara helt oberoende av staten, politiskt såväl som ekonomiskt, vi är revolutionärer och därför kan dess lagar inte begränsa våra arbetsmetoder. SUF organiseras demokratiskt efter den federalistiska principen att beslut fattas så lokalt som möjligt, klubbarna kan därmed anpassa sina arbetsmetoder och verksamhet efter sina lokala förutsättningar och behov.

Syndikalismen
Syndikalismen är en lång tradition av hur människor i klassamhället tillsammans organiserar sig för att vinna frihet, rättvisa och värdighet. SUF: s uppgift är att vara en länk mellan syndikalismens kompromisslösa historia och våra konkreta erfarenheter som ungdomar i klassamhället. SUF är ingen fackförening, vi för vidare syndikalismens kamptradition samt försvarar våra medlemmar och arbetarklassen i hela det samhälle vi vill förändra.

Den sociala revolutionen
Vårt mål är den sociala revolutionen, upplösningen av klassamhället och staten och därmed upplösandet av dess sociala hierarkier. I ett framtida klasslöst samhälle tas beslut direkt av de som berörs och produktionsmedlen står till samhällets förfogande.