Starta en klubb

Om ni är några intresserade på en ort där det inte finns en SUF-klubb så bör ni självklart bilda en egen.

Det är klokt att göra detta i form av en minikampanj där man utlyser ett möte där ni läser och diskuterar igenom SUF:s stadgar och principförklaring. Om mötet godkänner dessa så är det bara att skriva en kort ansökan om medlemskap till SOG. Mer ingående om hur man går till väga får du läsa här nedan.

Inröstning

Om ni är några intresserade på en ort där det inte finns en klubb bör ni självklart bilda en egen för att kunna bedriva er verksamhet. Ett bra startskott för att komma igång med den blivande klubben är att utlysa ett möte för intresserade personer. På mötet bör ni läsa igenom SUF:s stadgar och principförklaring tillsammans så att alla förstår vad SUF är.

Efter att ni har läst igenom dessa ska både principförklaringen och SUF:s stadgar godkännas. När detta är gjort är det dags att författa en ansökan om medlemskap till SOG (samordningsgruppen). Tillsammans med denna ansökan bör en kort presentation av klubben som helhet skrivas ned så att andra klubbar kan få ett underlag när de ska fatta beslut om inval.

När ni har skickat in denna ansökan kommer SOG att skicka ut er ansökning så alla klubbar kan rösta om invalet. Om 3/4 av klubbarna röstar för ett medlemskap kommer klubben anses vara med i federationen.

Rent tekniskt sett är detta ett väldigt enkelt steg. Att ha ett möte och skicka in en presentation är knappast ansträngande. Det som är det svåraste är att få igång en verksamhet och att hålla den aktiv. För att få mer tips och råd bör man därför ha god kontakt med klubbarna i närheten och/eller med SOG, och detta ska man helst redan ha innan man ansöker om medlemskap.

Uppbyggnad av en klubb

När ni väl har en SUF-klubb kommer ni att få bygga upp den efter eget mönster, då vissa kanske inte vet alls hur en klubb bör byggas upp kommer ett par tips och råd nedan, detta är baserat på hur andra klubbar i landet organiserar sig.

Formalia

Formalian i en klubb är viktig för att alla ska få ta del av vad som händer i klubben. Det är viktigt att alla får ta del av mötesprotokoll efter varje möte, att de blir kallade till ett möte i god tid så att alla vet när och vart ett möte äger rum.

Arbetsgrupper

Många klubbar väljer att ha så kallade arbetsgrupper för att underlätta arbetet. En arbetsgrupp är till för att var och en i klubben ska kunna arbeta med det som den själv finner mest intressant eller vettigt att arbeta med. Det finns flera exempel på arbetsgrupper, vissa är permanenta och vissa existerar bara under en viss tidsperiod. Nedan följer några exempel på arbetsgrupper:

Administrativ grupp (AG):

Denna grupp bör vara en permanent grupp. AG kan förbereda möten, ge förslag på dagordningar och eventuellt göra medlemsblad. Detta kan anses vara en lokal variant av federationens samordningsgrupp.

Mailgrupp:

Det denna grupp ska göra är att hålla koll på klubbens mail. Se till att spam försvinner ifrån inkorgen och att resten av gruppmedlemmarna får reda på vad som kommer in till klubbens mail.

Webgrupp:

Vissa klubbar väljer att ha en lokal klubbhemsida, att då utse en eller flera personer som tar hand om hemsidan kan vara viktigt för att hålla hemsidans aktivitet vid liv så att människor återkommer när någonting har uppdaterats.

Mediagrupp:

En mediagrupp kan göra affischer, klistermärken, filmer eller liknande å klubbens vägnar. Filmerna kan sedan laddas upp på Youtube, klistermärkena kan gå till ett tryckeri och så vidare.

Arrangemangsgrupper:

Det sker många arrangemang varje år, för att få någonting att hända på 1 maj, på Internationella kvinnodagen och andra viktiga tidpunkter på året kan det vara viktigt att ha grupper som tar ansvar för att ha kontakt med andra organisationer för att ordna en gemensam demonstration, för gemensam bilåkning eller kanske för att affischera inför ett visst arrangemang.

Kom ihåg att som en nystartad klubb behöver alla dessa grupper inte existera, de bör komma naturligt allt eftersom att klubben och aktiviteten i klubben ökar.

Ekonomi

En viktig del av klubben är ekonomin.

Det finns en utgift som klubben alltid kommer att ha, och det är just medlemsavgifterna som ska betalas till SOG. Denna medlemsavgift finansierar delar av federationens verksamhet. För att klubben ska hålla koll på sin ekonomi bör man välja en kassör som ansvarar för just detta område.

Om man vill kan man öppna ett postgiro, då kan kassören enkelt hålla reda på alla in- och utbetalningar. För att ordna upp detta kan man sätta in de kontoutdrag och verifikationer i en pärm, så man kan gå tillbaka i historiken och se vad som hänt med ekonomin. Detta är bra då man ska byta kassör (som man bör göra ibland) eller vid årsmöten då man brukar utse två revisorer som innan mötet granskar bokföringen. Dessa revisorer ska kolla så att alla utgifter minus inkomster är lika med saldot på kontot och att inga utbetalningar som inte har godkänts av klubben har ägt rum.

Om allting stämmer, rekommenderar revisorerna mötet att ge kassören ansvarsfrihet. Det innebär att klubben gemensamt är ansvarig om något fel upptäcks senare.

Förslag på verksamhet

Det finns ingen verksamhet som är obligatorisk i SUF, alla klubbar jobbar olika och tar sig an olika problem med olika taktiker. Det kan ibland vara svårt att komma igång eller hitta klubbens gemensamma ämnare, just det som många medlemmar brinner för.

Innan man ska göra en aktion är det viktigt att diskutera vad syftet med aktionen är. Vad vill man uppnå genom aktionen? Vill man ha uppmärksamhet? Förändra en opinion? Direkt förändra någonting man anser vara fel?

Vidare bör man tänka på vilken målgruppen är, aktionen och propaganda bör anpassas så att man når önskad effekt hos målgruppen.

På vilket vis ska aktionen äga rum? Ska man dela flygblad, ha bokbord, en demonstration, utföra direkt aktion eller kanske en blandning av dessa? Egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna och det finns otroligt mycket fler saker man kan göra för att uppnå sina mål.

Kontakta alltid Webbkommittén och SOG med information om er aktivitet, det blir då lättare att informera klubbar, medier och andra oorganiserade om vad som sker genom hemsidan.

Bokbord

För att visa att klubben finns, att man är aktiva och för att kunna sprida information kan man då och då hålla i ett bokbord. Många SUF-klubbar väljer att ha bokbord på skolor, men det går även bra att ha bokbord på caféer, festivaler, demonstrationer eller andra påhittiga ställen.

På ett bokbord kan man ha med sig intresseanmälningslappar, som är tänkt att vara en hjälp när man ska fånga personer som eventuellt kan vara intresserade av att gå med i er klubb. Böcker kan man få tag på genom t.ex. en bokhandlare eller ett bokförlag. Federativs Förlag är ett exempel på ett förlag som ger ut många syndikalistiska och anarkistiska böcker. Det är även möjligt att få böckerna på kommission, med detta menar man att man betalar för böckerna i efterhand att man fått sålt på dem. De böcker man inte lyckats sälja skickas helt enkelt tillbaka.

Ett annat bra tips är att sälja SUF:s tidning Direkt Aktion på bokbordet, att få ut vår egna tidning till folk betyder att vi får spridning på vårt eget material, våra egna kampanjer och det som SUF sysslar med återspeglas ofta i Direkt Aktion och denna tidning kan vara ett bra sätt att få folk att intressera sig för SUF.

Demonstrationer

Det är rätt mycket jobb bakom en lyckad demonstration. Ska det bli peppande och ha någon verkan gäller det att det kommer hyfsat med folk. Annars är risken att man bara “visar upp hur få man är” i allmänhetens ögon. Det kräver förberedelser, i form av flygblad och helst massor med affischer uppsatta i god tid.

Oftast är det kanske bättre att samarbeta med andra grupper. Om ni gör den själv har ni större frihet, men det är större risk att det inte kommer lika många, och så blir det mer arbete också. Gör ni den tillsammans med andra delar man på jobbet, informationen når flera och dessutom kan det vara bra att samarbeta och lära känna andra närstående på orten. Tänk på att vara ute i god tid, så ni har några veckor på er att fixa allt och mobilisera folk.

Det är viktigt att ha syftet med demonstrationen klar för sig. Vilka slagord och paroller man väljer beror på syftet. En lyckad demonstration kräver ordentliga förberedelser. Det är bra att ha färdvägen klar för sig, veta vad som händer när demonstrationen är slut, hur den ska upplösas, skriva tal, fixa megafon, göra banderoller, hålla presskonferens, skicka pressmeddelanden med mera.

Enligt grundlagen har alla rätt att demonstrera, men de lokala polisstadgorna kräver att man söker om tillstånd för att hålla en demonstration. Det brukar oftast ligga runt 150 kr att ansöka om tillstånd. Många tycker det är principiellt felaktigt att söka om tillstånd för att demonstrera, eftersom gatorna tillhör alla, och alla ska ha rätt att uttrycka sin åsikt. Det kan dock också ha sina fördelar, till exempel om man vill samarbeta med organisationer som kräver det, eller om man lagt ner mycket arbete på förberedelser och inte vill att demonstration ska störas eller stoppas på grund av att tillstånd saknas.

Fler exempel

Torgmöte: Enklare att ordna än en demonstration. Det räcker med några korta appeller och en megafon. Turas om att tala så blir det intressantare att lyssna. Med en banderoll och flygbladsutdelning kan ett torgmöte bli riktigt lyckat.

Hemsida:

Många SUF-klubbar har hemsidor på Internet. Det är ett bra och billigt sätt att nå ut till människor. Tänk på att uppdatera hemsidan med aktuell information. Se till att mailen alltid fungerar, så att folk försöker kontakta er men ger upp när de inte får något svar. Hemsidan bör vara seriös och förtroendeingivande. Länka också hit till www.suf.cc så att man enkelt kan komma åt de andra SUF-relaterade hemsidorna.

Stödfest/konsert:

Ordna en fest med underhållning, mat och dricka. Pengarna kan användas till att stödja klubbens egen ekonomi, kanske Direkt Aktion eller systerorganisationer i världsdelar där pengar verkligen är en bristvara.

Föredragskafé:

Om ni har tillgång till en lokal är föredragskaféer ett bra sätt för medlemmarna att lära sig mer om olika frågor. Baka fikat själva så får ni in en del pengar till klubben. Se också till att det finns rikligt med information, böcker, tidningar och så vidare. Kaféverksamhet är ett bra sätt att locka nya personer till rörelsen och knyta kontakter med andra grupper. En god idé kan vara att stärka kopplingen till LS och ta hjälp av dem för att anordna till exempel ungfackliga kurser eller inför sommarjobbsperioden informera om ungdomars rättigheter på arbetsmarknaden.

Medlemsblad:

Om man kopierar och delar ut medlemsbladet på möten eller kafé, och sen bara postar det till de som inte kom behöver det inte kosta så mycket. Vissa kanske har god tillgång till internet och kan få informationen via e-post? Ett medlemsblad är viktigt för interndemokratin och binder samman klubben. Kommande möten/aktiviteter bör finnas med, referat från medlemsmöten, annonser, debatt med mera. Om det finns arbetsgrupper i klubben kan dessa rapportera i varje nummer.

Skolpresentationer:

För att nå ut till många människor är det bra för klubben att besöka skolor regelbundet. Om det känns jobbigt att prata i klasserna så kan man alltid öva inför varandra och gå runt två och två i klasserna. Annars kan man ju alltid nöja sig med att dela flygblad och hålla bokbord.

Kunskapsutjämning:

För att sprida kunskap kan man hålla korta föredrag för varandra i klubben för att sedan hålla diskussion. Ta ett kafé då och då, eller varför inte åka ut med klubben till en scoutstuga eller något. Passa på att umgås och koppla av.

Det finns egentligen hur mycket som helst att göra. En del SUF-klubbar har arrangerat filmfestivaler, andra har introduktionsmöten för nya medlemmar med jämna mellanrum, någon har satt upp gatuteatrar. Läs i Storm vad andra har gjort för att få idéer och uppslag. Mycket viktigt är också att inte själva glömma att skriva till bulletinen och berätta vad er klubb gjort.

Samarbete med andra SUF-klubbar

Det finns många fördelar med att samarbeta med andra klubbar. I vissa fall kan man dela på kostnader vad gäller tryck av olika affischer, i andra fall kan man komma på varandras demonstrationer. Vissa klubbar håller gemensamma kampanjer tillsammans. All detta samarbete har lett till att de större regionerna i Sverige har gemensamma möten där man ger varandra tips och råd, där man även förklarar vad som är på gång i de olika klubbarna och så vidare.

Att underskatta klubbarnas samarbetsförmåga och den extra kraft ett samarbete kan ge är dumt, vi ska alla ta vara på de kamrater vi har runt om i landet. Att samarbeta kan även hjälpa en klubb till att bli mer aktiva på sin egen ort.