Stadgar

Syndikalistiska ungdomsförbundets stadgar antagna landsmötet 2022
1 § Syfte och målsättning
”¢ SUF är en federation av ungsyndikalistiska lokalklubbar. Som i högsta möjliga grad eftersträvar
självbestämmande. Lokalklubbarna har en geografisk anknytning. SUF:s syfte är att verka för ett
klasslöst samhälle genom radikala medel som t.ex. direkt aktion, enligt stadgar och
principförklaring. Federationens namn är SUF – Syndikalistiska ungdomsförbundet.
2 § Allmänna bestämmelser
”¢ Mom 1. Beslut ej rörande federationens upplösande fattas med 2/3 majoritet av de angivna
rösterna, detta gäller även beslut rörande stadgar och principförklaring.
3 § Inträde och medlemskap
”¢ Mom 1. En lokalklubb som godkänt SUF:s stadgar och principförklaring har rätt att inträda i
federationen. Inträde gäller från avslutad omröstning gäller. Invalet bekräftas av följande
landsmöte med 2/3 majoritet.
”¢ Mom 2. En lokalklubb som bryter mot SUF:s principförklaring, stadgar eller på annat sätt
uppträder osolidariskt kan uteslutas ur federationen. Frågan om uteslutning kan väckas av SOG
eller minst tre lokalklubbar.
”¢ Mom 3 Lokalklubbarna ska minst en gång per halvår rapportera till Storm.
”¢ Mom 4. Beslut om uteslutning av lokalklubb fattas genom omröstning med 2/3 majoritet, och
bekräftas av landsmötet. Utesluten lokalklubb har rätt att föra sin talan på landsmötet.
4 § Avgiften
”¢ Mom 1. Lokalklubbarna är skyldiga att betala 15 kr per medlem och månad till SOG.
Inbetalning för det gångna verksamhetsåret ska ske på landsmötet.
”¢ Mom. 2 En lokalklubb som är sen med betalningen kan varnas om så beslutas av SOG.
Om en klubb ej betalar avgiften, och ej heller under följande landsmöte, kan uteslutning ske,
och verkställs då genom omröstning.
Om rimliga skäl föreligger kan uteslutning skjutas upp efter beslut av SOG.
5 § Samordningsgruppen
”¢ Mom 1. SOG innehas av en lokalklubb. Klubben är skyldig att redovisa inför federationen vilka
medlemmar i klubbar av SUF som ingår i SOG, samt eventuella uppdrag. I de fall medlemmar i
SOG kommer från andra SUF-klubbar än klubben som valts till ansvarig för SOG skall val av dessa
medlemmar godkännas genom referendum.
”¢ Mom 2. SOG:s kassör väljs om möjligt på Landsmötet, eller i referendum därefter.
Ӣ Mom 3. SOG ska:
– samordna SUF:s lokalklubbar genom att samla och sprida information till klubbarna.
– ansvara för SUF:s ekonomi. SOG ska skicka ut ett budgetförslag högst fyra veckor efter ett
landsmöte.
– Ha tillgång till SUF:s hemsida och webb.
– ansvara för administration av den interna debatten och rapporteringen mellan klubbar.
”¢ Mom 4. Minst tre lokalklubbar krävs för att väcka frågan om att frånta ansvarig lokalklubb
ansvaret för SOG.
”¢ Mom 5. SOG ska rapportera om sin verksamhet, från sina möten, och ge ekonomiska rapporter
löpande under hela verksamhetsåret.
”¢ Mom 6. En klubb får inte inneha SOG mer än två ordinarie landsmötesperioder i sträck.
”¢ Mom 7. SOG ansvarar för att arkivera federala dokument.
”¢ Mom 8. I övrigt gäller samma regler för SOG som för övriga kommittéer.
6 § Kommittéer
”¢ Mom 1. SUF:s landsmöte kan utse speciella kommittéer för att arbeta med en speciell fråga som
är av intresse för hela SUF. En eller flera lokalklubbar väljs av landsmötet att ansvara för
kommittén. Klubbar kandiderar genom att anmäla sitt intresse till SOG minst åtta veckor innan
landsmötet. Intresseanmälningar skall finnas med i beslutsunderlaget. Kommittén kan också
tillsättas genom referendum.
”¢ Mom 2. Den klubb eller de klubbar som ansvarar för en kommitté kan fråntas ansvaret genom
omröstning. Tre lokalklubbar eller SOG krävs för att väcka omröstning. I övrigt svarar
kommittéerna inför landsmötet.
”¢ Mom 3. Kommittéer av SUF ska rapportera om sin verksamhet, från sina möten, och ge
ekonomiska rapporter till SOG under hela verksamhetsåret. Varje kommitté får också i uppdrag att
skicka ut sin verksamhetsplan och berättelse till klubbarna i god tid innan landsmötet, förslagsvis vid årsskiftet, där kommittén motiverar varför klubben ska ha fortsatt ansvar för kommittén eller
förklara att klubben inte längre vill ha ansvar för kommittén.
”¢ Mom 4.Kommittén har rätt att söka pengar ur SUF: s gemensamma ekonomi. Kommittén skall
vid varje landsmöte presentera en verksamhetsberättelse och om kommittén tilldelats pengar från
SUF: s gemensamma ekonomi, ett bokslut.
”¢ Mom 5. Kommittéerna har rätt att ansöka om bidrag från SAC, LS, myndigheter eller ideella
organisationer, så långe detta inte begränsar kommittéernas handlingsfrihet.
”¢ Mom 6. Alla medlemmar i den klubb/de klubbar som utses att inneha kommittén har rätt att
delta. Jämn könsfördelning eftersträvas, med undantag för eventuella kvinnokommittéer.
”¢ Mom 7. Om kommittén tilldelas pengar ur SUF: s gemensamma ekonomi skall en kassör för
kommittén utses av landsmötet eller genom omröstning. Även en sekreterare skall utses inom
kommittén. Sekreterarens uppgift är att vara kontaktperson för kommittén samt att ansvara för
verksamhetsberättelser inför landsmötet.
”¢ Mom 8. Kommittéerna har rätt att uttala sig i sitt eget namn men inte i namn av SUF.
”¢ Mom 9. Klubbar som ansvarar för kommittéer har skyldighet att rapportera till SOG när de inte
längre anser sig ha möjlighet att handha kommittén. Vid avsägelse av kommitté under pågående
verksamhetsår läggs ansvaret att försöka nytillsätta kommittén på SOG. Avgående kommitté
ansvarar för överlämnandet av kommittén.
7 § Direkt Aktion
”¢ Mom 1. Direkt aktion är SUF:s utåtriktade tidning.
”¢ Mom 2. Landsmötet ska välja en lokalklubb att ansvara för Direkt aktion, samt en person till
ansvarig utgivare. Klubben är fri att bilda en redaktion, men klubben ensam svarar inför
landsmötet.
”¢ Mom 3. I övrigt gäller 6 § för Direkt aktion.
8 § Internationella kommittéen
”¢ Mom 1. SUF:s Internationella kommitté har till uppgift att hålla kontakten med ideologiskt
närstående organisationer utomlands, förmedla utländska kontakter till enskilda SUF-medlemmar
och hålla federationen informerad om viktiga hädelser i utlandet.
Samt att ta ställning i internationella frågor och visa solidaritet med internationella kamper.
”¢ Mom 2. I övrigt gäller samma regler för Internationella kommittén som för övriga SUF-
kommittéer.
9 § Landsmötet
”¢ Mom 1. SUF:s verksamhetsår sträcker sig mellan den 1 januari och den 31 december.
Landsmötet hålls en gång per år i januari månad. Landsmötet är SUF:s högst beslutande organ.
”¢ Mom 2. Landsmötesarrangörerna ska meddela tidpunkt och plats i en kallelse för landsmötet
minst tolv veckor i förväg. SOG ansvarar för att uppmana klubbar att ansöka om att arrangera
landsmötet.
”¢ Mom 3. Varje lokalklubb och kommitté har rätt att skicka två ombud till landsmötet. Ombud
deltar med yttrande- och förslagsrätt i alla frågor. Röstlängden fastställs enligt en röst per klubb.
Enskilda medlemmar har närvaro- och yttranderätt i mån av plats och tid, och om landsmötet så
beslutar.
”¢ Mom 4. Klubben som vill arrangera följande landsmöte anmäler sitt intresse till SOG.
Arrangerande klubb utses genom omröstning.
”¢ Mom 5. En tredjedel, eller fler, av lokalklubbarna kan kalla till extra landsmöte, och meddelar
övriga klubbar detta minst åtta veckor i förväg. Ett extra landsmöte är enbart beslutsmässigt i de
frågor som tas upp i kallelsen.
”¢ Mom 6. Landsmötet kan lägga förslag till beslut som bekräftas genom omröstning i klubbarna.
Klubbarnas svar skall vara SOG tillhanda senast fyra veckor efter landsmötet.
”¢ Mom 7. Landsmötet kan bara besluta i frågor som tas upp i beslutsunderlaget.
”¢ Mom 8. Landsmötet kan inte ta beslut som bestämmer över enskild lokalklubb och som kan
fattas på lägre nivå.
”¢ Mom 9. Landsmötet ska behandla: – SOG:s verksamhetsberättelse
– SOG:s ekonomiska berättelse
– övriga federala kommittéers verksamhetsberättelse
– övriga federala kommittéers ekonomiska berättelse
– inkomna motioner
– revisorernas berättelse
– frågan om ansvarsfrihet för den avgående samordningsgruppen
– frågan om ansvarsfrihet för avgående federala kommittéer
– budget för kommande verksamhetsår
”¢ Mom 10. Landsmötet väljer i skilda val:
– en lokalklubb som ska ansvara för SOG
– en lokalklubb som ska ansvara för Direkt Aktion
– två revisorer från annan lokalklubb/andra lokalklubbar tillsätts på landsmötet för att granska SOG
och Direkt Aktions verksamhet löpande under kommande verksamhetsår.
”¢ Mom 11. Reseutjämning ska tillämpas för skickade ombud från lokalklubbar samt kommittéer.
Klubbar och kommittéer kan skicka max två ombud.
”¢ Mom 12. Till landsmötet äger SOG, SUF:s lokalklubbar och deras medlemmar rätt att motionera.
I det fall motion inlämnas av enskild medlem skall dennes medlemskap styrkas av en lokalklubb.
Motioner till landsmötet måste vara SOG tillhanda minst fem veckor innan landsmötet. SOG
sammanställer motionerna och skickar ut dem till lokalklubbarna minst fyra veckor innan
landsmötet.
10 § Referendum
”¢ Mom 1. Frågor som uppkommer mellan landsmöten
beslutas i genom referendum.
”¢ Mom 2. SOG eller lokalklubb kan väcka en omröstning.
”¢ Mom 3. Omröstningen sker genom e-post, varje lokalklubb har en röst.
”¢ Mom 4. Omröstningen administreras av SOG. I resultatet redovisas vilka klubbar som röstat vad.
11 § Revision
”¢ Mom 1. SUF:s räkenskaper och verksamhet ska granskas av de två av landsmötet utsedda
revisorerna. Revision ska genomföras och kassan inventeras när revisorerna anser det vara
lämpligt.
”¢ Mom 2. De kommittéer som har beviljats medel ur SUF:s gemensamma ekonomi ska granskas på
landsmötet. Två revisorer från annan lokalklubb/andra lokalklubbar tillsätts på landsmötet för att
granska SUF-kommitténs verksamhet under föregående verksamhetsår.
12 § Federationens upplösande
”¢ Federationen kan endast upplösas om klubbarna med 3/4 majoritet röstar för nedläggning på två
varandra följande landsmöten. Eventuella tillgångar tillfaller SAC om inget annat anges.
[Antagna efter landsmötet 2016]